2024. 02. 23. Péntek Alfréd napja
Jelenleg a TV-ben:

Háború Ukrajnában

Következik:

Napi aktuális 06:00

Adattár Hír TV statikus

Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen fejezetben alább meghatározott és kiemelt kifejezések jelentését a jelen bekezdés határozza meg, azzal, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi kiemelt kifejezések közül bármelyik szerepel, úgy azt ott is az alábbi tartatalommal kell érteni és értelmezni.

Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF: A Szolgáltató által előre és egyoldalúan meghatározott a Felhasználó számára a Felhasználás során kötelező feltételek. Az ÁSZF a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan megváltoztatható. Az ÁSZF megváltoztatása jelentheti az Általános Szerződési Feltételek részleges vagy teljes módosítását, továbbá a Szolgáltató által egyoldalúan bevezethető új feltétel alkalmazását vagy már bevezetett feltétel hatályon kívül helyezését. A részleges vagy teljes módosítás, továbbá bármely egyéb új feltétel alkalmazása vagy feltétel törlése esetén a Felhasználó jogosult a Felhasználói Fiókját az Alkalmazáson keresztül vagy az Előzetes Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon törölni. Az Általalános Szerződési Feltételek mindenkori figyelemmel kísérése a Felhasználó kötelessége és felelőssége, azzal, hogy a Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül vagy a honlapján folyamatosan biztosítja az ÁSZF elérhetőségét.

Felhasználás: az Alkalmazással összefüggő bármilyen Szolgáltatás igénybevétele, így köztük különösen az Alkalmazás telepítése, megnyitása, az abban tárolt adatok, információk, médiatartalmak megtekintése, illetve a Továbbítás.

Felhasználási szerződés: Az ÁSZF II. részében meghatározott szerződési feltételek mellett létrejövő megállapodás.

Felhasználó: Az Alkalmazást Felhasználó személy, továbbá minden olyan személy akinek a Felhasználó a maga felelősségére lehetővé teszi az Alkalmazás Felhasználását.

Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2014. CIV. törvény

Szolgáltató: HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., cégjegyzékszám: 01-10-044815, adószám: 12896055-2-44)

Tartalom vagy Tartalmak: A Felhasználó által az Alkalmazás Felhasználásával beküldött kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel.

Továbbítás: A Felhasználó Szolgáltató irányába az Alkalmazáson keresztül címzett nyilatkozata, amely arra irányul, hogy a Felhasználó Tartalmakat küldjön a Szolgáltató irányába.

A jelen Általános Szerződési Feltétlek az alábbiak szerint épülnek fel:
I.  Általános rendelkezések
II. A Tartalmak szabályai

 

Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések
1.1. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az abban foglalt valamennyi feltételt az Alkalmazás Felhasználása során magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az ÁSZF valamennyi feltételét a magyar nyelv szabályai figyelembe vételével egyedileg megismerte, elfogadta, illetve azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Alkalmazás használata során cselekvőképességében nem korlátozott. A Felhasználó, amennyiben korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, úgy a Felhasználó helyett a Felhasználó törvényes képviselője felel a Szolgáltató irányába. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kizárja az abból eredő felelősségét, hogy a Felhasználó az Alkalmazást cselekvőképtelen állapotban veszi igénybe.

2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei:
2.1.
A Felhasználó jogai:
2.1.1. A Felhasználó az Alkalmazás Felhasználásával jogosult a Szolgáltató által kínált Médiatartalom Felhasználásával a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti, európai, továbbá a globális, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről való kiegyensúlyozott tájékoztatásra. A Felhasználó a Médiatartalmak lehívásán túl jogosult arra, hogy maga is Tartalmakat Továbbítson a Szolgáltató részére.

2.2. A Felhasználó kötelezettségei:
2.2.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ c) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik, így köteles tartózkodni minden olyan magatartástól amelynek célja az Alkalmazás jogellenes megváltoztatása, adaptálása, visszafejtése.

3. Felelősség
3.1. A Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kivételektől eltekintve kizárja a felelősségét minden olyan közvetett, közvetlen továbbá következményi kárért, illetve sérelemdíjért, amely az Alkalmazás használatával kapcsolatban a Felhasználónál merülhet fel.

4. A Szolgáltatás felfüggesztése, megszűnése
4.1. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot magának arra, hogy az Alkalmazás működtetését a Felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan, indokolás nélkül, időlegesen vagy végleges jelleggel felfüggessze vagy megszüntesse, amelyet a Felhasználó kifejezetten elfogad.
4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy bármely olyan intézkedést vagy egyéb cselekményt megtegyen, amelynek célja az Alkalmazás funkcionális vagy bármilyen egyéb irányú fejlesztése.

5. Értesítések:
5.1. A Felhasználó az Alkalmazás Felhasználásával elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltató által kezelt elektronikus levélcímére az Alkalmazással összefüggésben bármilyen, ide nem értve a közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresés, értesítést elküldeni. Ilyen jellegű értesítések lehetnek különösen a Szolgáltató Alkalmazással összefüggő iránymutatásai, ÁSZF megváltoztatása, továbbá bármely olyan tájékoztatás, amely a Szolgáltató belátása szerint szükséges lehet. Az értesítések az elküldéssel hatályosak.

6. Személyes adatok védelme:
6.1.     A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi Irányelvek alapján kezeli.

7. Joghatósági, továbbá jogvitára irányadó hatásköri, illetékességi szabályok:
7.1.     A Jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályi az irányadók. Az Alkalmazás Felhasználásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvita tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy azt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Szolgáltató kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság Kizárólagos illetékességét és hatáskörét, amelyet a Felhasználó elfogad. A Felhasználó elfogadja, hogy az esetlegesen felmerülő szerzői jogi perek vonatkozásában a Törvényszék jogosult eljárni.
Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó is arra törekszik, hogy az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitás kérdéseket egymással békés és tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni, az esetleges felismerését követő 30 napon belül.

 

A Tartalmak szabályai

8. A Szolgáltató és a Felhasználó megállapodnak, hogy a Felhasználó a Tartalom Továbbításával a Tartalomra a Szolgáltatónak kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi jelenleg ismert felhasználási módra szóló felhasználási engedélyt ad azzal, hogy a Szolgáltató jogosult harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.

9. A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak abba, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek II. fejezete kizárólag keretjelleggel bír, az egyes egyedi Felhasználási szerződések kizárólag akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó Továbbítja a Tartalmat.

10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során az általa választott felhasználó név mellett jogosult a névviselésre.

11. A Felhasználás ellenértéke
A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Felhasználó által Továbbított Tartalmak Szolgáltató, illetve harmadik személyek általi felhasználásáért felhasználási díjra nem tart igényt, arról határozottan, önként és visszavonhatatlanul lemond, azaz a Szolgáltató és az harmadik személyek általi felhasználást a Felhasználó ingyenesen biztosítja.

12. A Tartalom átdolgozása
A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által Továbbított Tartalmakat olyan mértékben átdolgozni, amilyen mértékben a Szolgáltató szükséges látja azt érdekében, hogy a Felhasználó által Továbbított Tartalmak Szolgáltató vagy harmadik személyek általi megjelenítése megfeleljen a Szolgálató vagy harmadik személyek műszaki, technikai előírásainak, azzal, hogy a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az esetleges változások a Tartalom lényegét nem érintik.

13. A Felhasználó kijelenti, hogy a Tartalom a saját alkotása, egyúttal azt is kijelenti, hogy azon nem áll fenn senkinek olyan joga, amely a Szolgáltató jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását akadályozná vagy korlátozná.

Budapest, 2016. szeptember 05.

HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


A HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., cégjegyzékszám: 01-10-044815, adószám: 12896055-2-44) jelen adatvédelmi irányelvek szerinti tájékoztatja a ZEMM alkalmazás felhasználóit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény ( a jelen irányelvben, A továbbiakban: Törvény) által meghatározott előzetes tájékoztatás követelményeinek megfelelően. A nagy kezdőbetűvel, dőlten írt fogalmak jelentését az Alkalmazás általános szerződési feltételei határozzák meg.

I. ADATKEZELÉS

I.1 Az adatkezelés célja
A Felhasználók beazonosítása, nyilvántartása, esetleges osztályozása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, továbbá a felhasználói élmény fokozása.

I.2 Adatkezelő és adatfeldolgozó
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelő az Alkalmazással összefüggésben kizárólagos adatkezelőként jár el, egyúttal felhívja a Felhasználók, mint érintettek figyelmét, hogy az adatok feldolgozása során adatkezelőt nem vesz igénybe.

I.3. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben Ön az adatainak kezeléséhez hozzájárult. Azaz az Törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján történik az adatkezelés.

I.4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre
A felhasználó IP címe, felhasználóneve, elektronikus levélcíme, neve, lakóhelye, mobiltelefon száma, fényképe.

I.5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés addig az időpontig történik, ameddig a Felhasználó a Felhasználói Fiókjának nem törli vagy azt az adatkezelő nem törli.

II. FELHASZNÁLÓ JOGAI, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

II.1. Tájékoztatás az adatkezelés körülményeiről
A Felhasználó jogosult az adatainak kezelésével kapcsolatban felvilágosítást kérni. Az adatkezelő, ebben az esetben a törvényben meghatározott időtartamon belül (25 nap) írásban közérhető választ ad a Felhasználó kérdéseire. A tájékoztatás kiterjed a  kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

II.2. Adatok helyesbítése
Amennyiben az adatkezelő tudomására jut, hogy a Felhasználóról kezelt adatok hibásak, úgy az adatkezelő helyesbíti adatait amint a valóságnak megfelelő adat a rendelkezésére áll.

II.3. Adatok zárolása, törlése
A Felhasználó kérheti adatainak zárolását, továbbá törlését is. A zárolás abban az esetben lehetséges, amennyiben az adatok törlése nem lehetséges. A törlés a Felhasználó kérésére történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetekben, így köztük akkor, amikor azok kezelése jogellenes; hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

II.4. Jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén lehetősége van

Hatósági eljárást kezdeményezni a:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/
Telefon: + 36 (1) 391 1400
Telefax: + 36 (1) 391 1410

Bírósági úton peres eljárást indítani az adatkezelő ellen.
A peres eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék az illetékes. A peres eljárás során sérelemdíjat vagy kártérítést követelhet az adatkezelőtő.

III. ADATBIZTONSÁG

Az adatbiztonság során az adatkezelő kellő figyelmet fordít arra, hogy megvédje a Felhasználó magánszféráját. Ezért az Adatkezelő biztosítja a Felhasználó adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók előzetes e-mail útján történő értesítése mellett egyoldalúan, önálló mérlegelési jogkörében eljárva, a Felhasználók közreműködése nélkül az adatvédelmi irányelvet időbeli korlátozás nélkül bármikor megváltoztassa.

Jelen adatvédelmi irányelv sorszáma: V.1.0.

HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

EGYEDI NYILATKOZAT

Az „ELFOGADOM” megnyomásával kijelentem, hogy az ÁSZF valamennyi rendelkezését megismertem, azt elfogadom. Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a Tartalom a saját alkotásom, valamint tudomásul veszem, hogy köztem és a Szolgáltató között a továbbított Tartalom tárgyában az ÁSZF szerinti kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási szerződés jön létre. Kijelentem, hogy a Tartalom felhasználásával összefüggő díjigényemről ezúton önként, kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondok.

Ezek is érdekelhetik

Legfrissebb híreink

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!